Animasi

Animasi adalah gambar begerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan cerita.